Algemenevoorwaarden

Revisie: 01/01/2020

1. Statuut navolgende voorwaarden


Al onze verkopen, leveringen en diensten gebeuren tegen de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden. De contractuele relaties tussen de vennootschap Progicon bv en haar kopers worden op exclusieve wijze door de algemene verkoopsvoorwaarden beheerst. De algemene en/of bijzondere aankoop- en/of verkoopsvoorwaarden van de koper zijn maar tegenstelbaar aan de vennootschap, indien de aanvaarding ervan door de vennootschap schriftelijk werd vastgesteld. In geval van eventueel tegenstrijdige bepalingen zullen onze algemene verkoopsvoorwaarden gelden.


2. Orders


Wij kunnen de ons toevertrouwde opdracht altijd aan derden uitbesteden. Overeengekomen materialen kunnen wij steeds vervangen door andere van dezelfde kwaliteit, zelfs indien het merk zou verschillen.


3. Betalingen


Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar, of betaalbaar (zonder korting) op vermelde vervaldag van de facturen, op onze burelen te Sint-Martens-Leerne. Eventuele andere betalingsvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk zijn afgesproken en door ons schriftelijk “aanvaard” werden bevestigd. Kasbeschikkingen en wissels wijken daar niet van af. In geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder waarschuwing of in gebrekenstelling een intrest van 15% aangerekend. Bij niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege met 15% verhoogd met een minimum van 100 € per factuur, onverminderd de intresten en kosten. Dit ten titel van conventioneel verhogingsbeding, zonder ingebrekestelling vereist is, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Niet-betaling heeft de vennootschap Progicon bvb het recht de verdere leveringen/diensten stop te zetten. Indien, op verzoek van de besteller, de factuur wordt opgemaakt op naam van derden, blijft de besteller hoofdelijk en solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en is de derde gehouden tot naleving van alle verbintenissen die voortvloeiden uit de algemene verkoopsvoorwaarden. Worden zij door een vennootschap geplaatst, dan blijft de bestuurder, blijven eventueel de bestuurders hoofdzakelijk en solidair verantwoordelijk met deze vennootschap.


4. Klachten


Klachten kunnen niet meer in rekening genomen worden 8 kalenderdagen na levering, na verstreken van informatie, na afleveren engineering dossier of software dossier. Alle klachten dienen aan ons worden gemeld op een aangetekend schrijven. Terugzendingen van goederen worden slechts aanvaard mits voorafgaand schriftelijk akkoord van onze zijde. Een klacht, van welke aard ook, kan door de verschuldigde niet worden ingeroepen om de betaling van een factuur uit te stellen of te weigeren.


5. Protest


Protest tegen een factuur kan enkel schriftelijk, moet gemotiveerd gebeuren en dient ons binnen de acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum hebben bereikt. De vermelding van de factuur in ons uitgaand facturenboek vormt steeds het onweerlegbaar bewijs van zowel verzending, als ontvangst ervan.


6. Leveringen


Leveringen van materiaal zijn “af onze werkhuizen”, diensten (sub-contracting) en hun gekoppelde verplaatsingen worden steeds doorgerekend naar de klant (contractor). Alle goederen, indien toch franco verzonden, reizen op risico van de klant. Kosten aanhangend aan spoedbestellingen zijn steeds ten laste van de klant, en worden dienaangaande steeds doorgerekend naar de klant. Gedeelde leveringen, aangaande afzonderlijke facturen en betalingen zijn van toepassing.


7. Levertermijnen


De levertermijn loopt vanaf datum van overeenkomst en na versturing van onze schriftelijke orderbevestiging. De levertermijnen opgegeven, mondeling of schriftelijk, zijn niet gewaarborgd en worden slechts bij wijze van inlichting gegeven. Gevallen van overmacht komen steeds ten onze gunste. Wij kunnen geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor het niet nakomen van een levertermijn en kan aldus geen aanleiding geven tot schadeloosstelling of ontbinding van de overeenkomst.


8. Eigendomsvoorbehoud


De geleverde goederen/producten blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de facturen en accessoires, volgens art.101 op de faillissementswet.


9. Afval en verpakkingen


Het afval/puin ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant wordt niet door ons verwijderd, wordt evenwel gedeponeerd in de door de klant voorziene afbakening/container. Verpakkingen van de door ons geleverde goederen wordt niet teruggenomen, indien niet anders vermeld in een schriftelijk document en door beide partijen bevestigd.


10. Rechtsbevoegdheid


Elke betwisting en/of geschil zullen enkel door de rechtbanken van Gent worden beslist. Deze clausule vervangt alle hierbij strijdige bevoegdheidsclausules. Wij behouden ons evenwel het recht hierop te wijzigen.


11. Prijsopgaves


Onze aanbiedingen (mondeling/schriftelijk) en prijslijsten worden opgesteld ten titel van inlichting en zijn in dat stadia geenszins bindend, niet op techniek, noch op prijs. Deze kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijk kennisgeving. De vrijgegeven prijzen zijn steeds zonder BTW, tenzij expliciet anders vermeld.


12. Annulatie van een bestelling


In geval van annulatie van een bestelling zal de besteller steeds gehouden zijn tot betaling van de reeds gemaakte uitgaven en kosten, die forfaitair en minimaal bepaald worden op 25% van de prijs van de volledige bestelling. Het staat de leverancier vrij nog een afzonderlijke bijkomende schadevergoeding te vorderen.


13. Annulatie van een order


Indien wij ten gevolge van oorlog, oproer, staking, lock-out, en alle andere gevallen van overmacht niet in de mogelijkheid zijn onze opdracht naar behoren uit te voeren, behouden wij ons het recht voor er onmiddellijk een einde aan te maken, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Wij kunnen de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en / of bij om het even welke wijziging van de oorspronkelijke juridische situatie van de klant. Ook alsdan zijn wij geen enkele schadevergoeding verschuldigd. De bepalingen van deze voorwaarden in het geval van annullatie door de klant wordt in dat geval van rechtswege van toepassing.
Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.


14. Opzeg bij gespreide en periodiek langlopende regiewerken (Bepaling sub-contracting = indien 4 maanden/jaar beroep wordt gedaan op onze regiewerken)


De sub-contractor (Progicon bv) behoud zich het recht om een contract of overeenkomst eenzijdig op te zeggen, om welke reden ook. Een eventuele eis tot kostenderving hierbij van de klant (contractor) kunnen niet ontvankelijk worden verklaard, en zullen ten alle tijde genegeerd worden. Opzegging van onbepaalde duur- en jaarcontracten door de klant zullen steeds schriftelijk worden bevestigd en moeten 3 maanden voorafgaandelijk op de einddatum worden ontvangen op de maatschappelijke zetel van Progicon bv. Indien de klant eist dat hiervoor vermeld contract onmiddellijk wordt stopgezet, zal Progicon bv zich het recht behouden om een eenmalige factuur te versturen welke gelijk staat met een bedrag evenredig aan het gemiddelde van 2 maanden facturatie gedurende de looptijd van het opgezegde contract.


15. Waarborgen


Ieder apparaat onder waarborg dat defect blijkt, moet ons franco toegezonden worden met een dubbel van de factuur. De waarborg door ons geleverd is degene die door de producent/invoerder wordt gewaarborgd. Deze laatste is alleen bevoegd om een uitspraak te doen over de waarborg. Waarborgen liggen steeds binnen de grenzen van de waarborgkaart, of anders schriftelijk overeengekomen bepalingen/termijnen. De vennootschap Progicon bv kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele diefstallen, verlies en vernielingen, welke plaatsvinden na het vrijgeven van de goederen op ons adres. Waarborgtermijn loopt vanaf dat deze zijn geleverd “Af onze werkhuizen”.


16. Copyright


Tekeningen, plannen, software ontwikkelingen en andere documenten ter beschikking gesteld door ons aan de klanten, blijven eigendom van de vennootschap Progicon bv. Zij mogen in geen geval aan derden worden overgemaakt, ter inzage worden gegeven of gekopieerd, zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen ons en de klant.


17. Aansprakelijkheid


Wij zijn niet rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door constructiefouten van het geleverde materiaal. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade , zoals verlies van datagegevens, verlies van inkomsten, verlies van cliënteel, en in geen geval kan de aansprakelijkheid van ons ten opzichte van de koper en ten opzichte van derden in het kader van dit contract een hoger bedrag belopen dan de prijs die de koper voor het product dat hem in uitvoering van het contract wordt geleverd betaald heeft. Bij uitvoering van regiewerken (sub-contracting), van welke aard ook, zal de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid steeds bij de klant (contractor) liggen, de vennootschap Progicon bv kan onder geen beding schadeclaims hieromtrent ontvankelijk verklaren.